Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva Agrolaguna, dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Mate Vlašića 34, Poreč (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana  28. 05. 2024. godine

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč

 1. Glavna skupština održat će se 01.07.2024. godine u prostorijama Uprave Društva, u Poreču, na adresi Mate Vlašića 34, s početkom u 10:00 sati.
 2. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

 

Dnevni red

 

 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja dioničara i opunomoćenika dioničara;
 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2023. godini;
 3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini;
 4. Izvješće revizora Društva za 2023. godinu;
 5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu;
 6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
 7. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godinu;
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu;
 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2023. godinu;
 10. Izbor revizora poslovanja Društva za 2024. godinu;
 11. Donošenje odluke o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja;
 12. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala;
 13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
 14. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu i o izmjenama članka 7. i 8. Statuta Društva.

 

 • Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa (1 dionica=1glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 24.06.2024.godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
 1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
 2. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
  1. Dioničari – fizičke osobe:
   • Ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
  2. Dioničari – pravne osobe
   • Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
   • Preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
   • Punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;
  3. Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
   • Ime i prezime, prebivalište i adresa punomoćnika;
   • Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
   • U privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
  4. Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
   • Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB punomoćnika;
   • Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
   • U privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.agrolaguna.hr.

 

 1. Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama te na web stranici Društva www.agrolaguna.hr
 • Svi materijali koji se odnose na Dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 od dana objave ove odluke u Narodnim novinama.
 • Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
 1. Za točke Dnevnog reda pod brojevima 1.,2. , 3., 4. i 5 se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.
 2. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke Dnevnog reda pod brojem 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14,:

Prijedlozi odluka

Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 6.) l Usvajaju se godišnja financijska izvješća Agrolaguna d.d. za poslovnu 2023. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća.)

II Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu u privitku su ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.) l Gubitak Društva ostvaren u 2023.godini iznosi 164.828,01 EUR (sto šezdeset četiri tisuće osamsto dvadeset osam eura i jedan cent) i bit će pokriven iz dobiti budućih razdoblja.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.) I Daje se razrješnica Upravi Društva, Nerini Zec, predsjednici uprave i Danijeli Kontić, članici uprave, kojom se odobrava rad i način na koji je vođeno Društvo u 2023. godini.

ll Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.) l Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva u sastavu Jelena Potočki, Vanja Vukelić, Tina Mikša Brusić i Martina Lulić kojom se odobrava njihov rad u Društvu u 2023. godini.

ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10.) l Za revizora poslovanja Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka Mazars Cinotti Audit d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Strojarska cesta 20., OIB: 36996600138

ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11.) I Društvo raspolaže s rezervama koje se mogu koristiti radi pokrića gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 491.706,57 EUR (četiristo devedeset jedna tisuća sedamsto šest eura i pedeset sedam centi), od čega:

(a) 391.999,29 EUR (tristo devedeset jedna tisuća devetsto devedeset devet eura i dvadeset devet centi ) otpada na zakonske rezerve; i

(b) 99.707,28 EUR (devedeset devet tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) otpada na ostale rezerve;

 1. Na dan 31. prosinca 2023. godine, ukupni preneseni gubitak Društva iz ranijih razdoblja (zaključno do 31. prosinca 2023. godine) iznosi 8.605.592,77 EUR (osam milijuna šesto pet tisuća petsto devedeset dva eura i sedamdeset sedam centi).

III. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 362.755,79 EUR (tristo šezdeset dvije tisuće sedamsto pedeset pet eura i sedamdeset devet centi) pokriva se iz zakonskih rezervi navedenih u točki 1. podtočki (a) ove Odluke.

 1. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 99.707,28 EUR (devedeset devet tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) pokriva se iz ostalih rezervi navedenih u točki 1. podtočki (b) ove Odluke.
 2. Nakon pokrića akumuliranih gubitaka u skladu s prethodnim točkama ove Odluke, preostali akumulirani gubitci Društva iz prethodnih razdoblja iznose 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi).
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 12.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet tisuća sto devedeset sedam eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi).

 1. Temeljni kapital Društva pojednostavljeno se smanjuje:

– s iznosa od 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet tisuća sto devedeset sedam eura i nula centi);

– za iznos od 18.774.327,00 EUR (osamnaest milijuna sedamsto sedamdeset četiri tisuće tristo dvadeset sedam eura i nula centi);

– na iznos od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).

III. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljen način u svrhu pokrića gubitaka Društva i radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala Društva.

 1. Gubici Društva ostvareni u prethodnom razdoblju do (uključivo) 31. prosinca 2023. godine iznose 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi), i to nakon što su za pokriće gubitaka Društva potrošene sve rezerve Društva temeljem Odluke o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja od dana 1. 7. 2024. godine (prvog srpnja dvije tisuće dvadeset četvrte) te sukladno članku 349. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo nema zadržane dobiti.
 2. Od ukupnog iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva, iznos od 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi) koristi se za pokriće gubitaka Društva iz točke IV. ove Odluke.
 3. Iznos od 10.631.197,30 EUR (deset milijuna šesto trideset jedna tisuća sto devedeset sedam eura i trideset centi), koji preostaje nakon pokrića gubitaka Društva sukladno prethodnoj točki ove Odluke, prenosi se u rezerve kapitala Društva. Navedeni iznos unijet u rezerve kapitala je nepovratno ulaganje u Društvo i ne smatra se oporezivim prihodom Društva u smislu članaka 9. i 10. Pravilnika o porezu na dobit (NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21, 156/22, 156/23).

VII. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa dionica s iznosa od 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi) za iznos od 321,00 EUR (tristo dvadeset jedan euro i nula centi), na iznos od 10,00 EUR (deset eura i nula centi).

VIII. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 (pedeset osam tisuća četiristo osamdeset sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi).

 1. Smanjenje temeljnog kapitala Društva smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
 2. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke, uključujući provedbu korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala u skladu s Pravilima i Uputom SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo.

Ad 13.) I. Mijenja se članak 7. Statuta Društva od dana 02.10.2023. (drugog listopada dvije tisuće dvadeset treće) godine na način da isti sada glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).”

 1. Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

“Temeljni kapital Društva podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi).”

III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
 2. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i potpiše pročišćeni tekst Statuta.

Ad 14.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 (pedeset osam tisuća četiristo osamdeset sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi). (“Postojeće dionice”).

 1. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) za iznos od najviše 23.450.000,00 EUR (dvadeset tri milijuna četiristo pedeset tisuća eura i nula centi), na iznos od najviše 24.034.870,00 EUR (dvadeset četiri milijuna trideset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).

III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća), a najviše 2.345.000 (dva milijuna tristo četrdeset pet tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi) (“Nove dionice”).

 1. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih dionica u Republici Hrvatskoj.
 2. Nove dionice će se ponuditi isključivo postojećim dioničarima Društva, odnosno pravnim i fizičkim osobama koje na dan donošenja ove Odluke imaju evidentiranu najmanje jednu dionicu Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb (“Postojeći dioničari”).
 3. Iznos za koji će se Nove dionice ponuditi Postojećim dioničarima, odnosno cijena za Nove dionice, određuje se u iznosu od 10,00 EUR (deset eura i nula centi) za jednu Novu dionicu, a što odgovara pojedinačnom nominalnom iznosu Novih dionica.

VII. Upis i uplata Novih dionica provodit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih dionica (“Poziv na upis”).

VIII. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odrediti uvjete Poziva na upis u skladu s ovom Odlukom te odlučiti kada će objaviti Poziv na upis.

 1. Ulagatelji će upisati Nove dionice pisanom izjavom – upisnicom iz članka 307. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (“Upisnica”), koja će biti objavljena na internetskim stranicama Društva zajedno s Pozivom na upis.
 2. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može popuniti i poslati ili skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici mora navesti ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, taj ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
 3. Uplata Novih dionica će se vršiti na račun Društva koji će biti naveden u Pozivu na upis i u Upisnici. Pravodobnom uplatom smatrat će se isključivo uplate koje budu doznačene na predmetni račun unutar roka za uplatu predviđenog ovom Odlukom i Pozivom na upis. U slučaju da uplata pojedinog Postojećeg dioničara za Nove dionice ne bude pravodobna, smatrat će se da taj Postojeći dioničar nije niti dostavio svoju Upisnicu.

XII. Na upis su ponuđene sve Nove dionice.

XIII. Upis Novih dionica trajat će 14 (četrnaest) dana. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica bit će detaljnije određeno u Pozivu na upis.

XIV. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima te mogu upisati najviše onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovim udjelima u temeljnom kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke (“Najviši broj Novih dionica”). Najviši broj Novih dionica za svakog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se ukupan najveći broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na dan donošenja ove Odluke, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Društva koje odnosni Postojeći dioničar ima na donošenja ove Odluke, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

 1. Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih dionica, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Navedeno pravo prenosi se ugovorom o ustupu (cesiji) na kojem je potpis prenositelja prava javnobilježnički ovjeren. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje zajedno s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb (“SKDD”) otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navedu njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.

XVI. Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica, smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Najviši broj Novih dionica u skladu točkom XIV. ove Odluke, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

XVII. Postojeći dioničari su dužni sve Nove dionice koje upišu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica. Rok za uplatu bit će detaljnije određen u Pozivu na upis.

XVIII. Ako do isteka razdoblja upisa Novih dionica ne bude upisan niti najmanji broj Novih dionica naveden u točki III. ove Odluke, smatrat će se da ponuda Novih dionica nije uspjela što će Uprava utvrditi posebnom odlukom najkasnije prvi radni dan nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, te će postupak povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom biti obustavljen.

XIX. Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, a pod uvjetom da u tom razdoblju bude upisan barem najmanji broj Novih dionica naveden u točki III. ove Odluke, Uprava Društva utvrdit će točan broj upisanih Novih dionica i broj Novih dionica koji će biti dodijeljen svakom Postojećem dioničaru koji je upisao Nove dionice.

 1. Postojećim dioničarima koji upišu Nove dionice dodijelit će se Najviši broj Novih dionica, odnosno onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog Postojećeg dioničara u temeljnom kapitalu Društva prije njegovog povećanja u skladu s ovom Odlukom. Ako tako izračunat broj Novih dionica koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Društvo će tom Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.

XXI. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki II. ove Odluke ovisit će o uspješnosti ponude, odnosno o broju upisanih i uplaćenih Novih dionica. Ponuda Novih dionica smatrat će se uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća) Novih dionica.

XXII. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (i) uspješnost ponude Novih dionica; (ii) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (iii) točan broj Novih dionica.

XXIII. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD (očekivana oznaka: AGLG-R-A). Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

XXIV. Ako ponuda Novih dionica ne bude uspješna, Društvo će vratiti postojećim dioničarima uplaćene iznose u roku od najviše 7 (sedam) radnih dana nakon što Uprava Društva utvrdi neuspješnost ponude Novih dionica u skladu s točkom XVIII. ove Odluke. U tom slučaju, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.

XXV. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Postojećih dioničara, Društvo će vratiti odnosnim Postojećim dioničarima na broj računa koji je naveden u Upisnici najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica. U tom slučaju, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.

XXVI. Ako povećanje temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnice prestaju obvezivati Postojeće dioničare, a izvršene uplate za upisane Nove dionice bit će vraćene Postojećim dioničarima bez odlaganja uz odgovarajuću primjenu točke XXV. ove Odluke.

XXVII. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog, poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu te upisa Novih dionica u depozitorij SKDD-a. Uprava Društva nadalje se ovlašćuje da, uz uvjete predviđene člankom 1. stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve njezine naknadne izmjene i dopune, te na način i u rokovima propisanima Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022), obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o korištenju iznimke od obveze objave prospekta u vezi s javnom ponudom Novih dionica.

XXVIII. Na temelju ove Odluke, mijenja se članak 7. i članak 8. stavak 1. Statuta na način da se nakon izdavanja Novih dionica sukladno ovoj Odluci te rezultatima ponude Novih dionica, u članku 7. Statuta izmjeni iznos temeljnog kapitala Društva, a u članku 8. stavku 1. Statuta izmjeni broj dionica na koje je podijeljen temeljni kapital.

XXIX. Nadzorni odbor Društva će, nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci, uskladiti tekst Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala (članak 7. Statuta) i broja dionica (članak 8. stavak 1. Statuta), s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem Novih dionica te usvojiti pročišćeni tekst Statuta.

XXX. Izmjene Statuta sukladno ovom članku stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u sudski registar.

XXXI. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Obrazloženje odluka ad 11 do ad 14

 

U trenutku objave ovog Poziva, ukupni kapital i rezerve na dan 31.prosinca 2023. godine iznose 28.311.702,36 EUR. Ako se iz kapitala i rezervi izuzmu revalorizacijske rezerve u iznosu od 8.460.798,79 EUR, ukupni kapital i rezerve iznose 19.850.903,57 EUR.

 

S druge strane, Društvo ima gubitke iz prethodnih razdoblja koji na (i uključivo) dan 31. prosinca 2023. godine iznose ukupno 8.605.592,77 EUR.

 

Također, obveze Društva (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023. godine iznose ukupno 38.271.933,49 EUR, od čega obveze za zajmove (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 31.624.192,64 EUR.

 

Od navedenog iznosa zajmova, iznos od 31.118.247,07 EUR, odnosno 98,4%, odnosi se na dugovanje Društva prema većinskom dioničaru FORTENOVA GRUPA d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 88035992407 (“Fortenova Grupa”), po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi u postupku izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i dr. od dana 20. lipnja 2018. godine (“Nagodba”) te zajmova za likvidnost. Kao što je navedeno u Izvješću neovisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja Društva za 2023. godinu, na dan 31. prosinca 2023. godine, Društvo ima obveze u iznosu od 16.194.760,45 EUR prema Fortenova Grupi po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi, a koje dospijevaju u 2024. godini i koje Društvo nije u mogućnosti u potpunosti podmiriti. Stoga se Društvo oslanja na kontinuiranu podršku matičnog društva u pružanju financijske potpore za nastavak poslovanja. Društvo na dan 31. prosinca 2023. godine ima iskazan negativni radni kapital u iznosu od 786.723,90 EUR te je u 2023. godini ostvarilo gubitak od 164.828,01 EUR.

Sve navedeno ukazuje na prezaduženost Društva koja je dugoročno neodrživa, zbog čega je potrebno provesti postupak dokapitalizacije, odnosno financijskog restrukturiranja Društva. Cilj dokapitalizacije i financijskog restrukturiranja je postići održivi omjer ukupnog duga i operativne dobiti (EBITDA-e).

 

Slijedom navedenog, prikupljeni kapital će se prvenstveno koristiti za ispunjenje naprijed navedenih obveza Društva prema dioničaru Fortenova Grupi, dok će se eventualni ostatak (ako ga bude) koristiti za financiranje tekućeg poslovanja Društva.

 

Uprava Društva smatra kako bi se predloženim načinom financijskog restrukturiranja Društva osigurala otplata duga prema Fortenova Grupi, čime bi se, pod pretpostavkom da se temeljni kapital Društva poveća do maksimalnog iznosa dokapitalizacije propisanog predloženom odlukom o povećanju temeljnog kapitala Društva, razina ukupnih obveza Društva smanjila za 61,3%. Time bi se osiguralo financijsko restrukturiranje Društva, a što bi pak omogućilo stabilan i održiv nastavak poslovanja Društva.

 

Radi provedbe predloženog modela financijskog restrukturiranja, Glavnoj Skupštini Društva je predloženo donošenje odluka od ad 11 do ad 14.

 

Predložena odluka o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja se predlaže radi djelomičnog pokrića gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja iz rezervi Društva. Navedeno ujedno predstavlja i preduvjet za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, u skladu s člankom 349. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima.

 

Svrha predloženog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala je osigurati djelomično pokriće akumuliranih gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima do (uključivo) 31. prosinca 2023. godine koji se neće pokriti iz rezervi Društva, dok će se preostali iznos za koji se pojednostavljeno smanjuje temeljni kapital unijeti u rezerve kapitala kako bi Društvo održalo adekvatne razine kapitala.

 

Također, predloženo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala bi se provelo i radi pripreme Društva za povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu sukladno predloženom modelu financijskog restrukturiranja.

 

Povećanje temeljnog kapitala društva bi se provelo upisom dionica u jednom krugu, temeljem javnog poziva isključivo postojećim dioničarima Društva (kako je opisano u odluci ad 14, bez obveze objave prospekta, uz uvjete predviđene člankom 1. stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve njezine naknadne izmjene i dopune.

 

Vodeći računa o najboljim interesima Društva, te o financijskom restrukturiranju, stabilnom i održivom nastavku poslovanja Društva, Uprava i Nadzorni odbor su predložili donošenja odluka ad 11 do ad 14.

 

Agrolaguna d.d.

 

 

Nerina Zec

Predsjednik uprave

 

 

Član uprave

Danijela Kontić

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)