• ODLUKA o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč uz PRIJAVU za sudjelovanje

  Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva Agrolaguna,
  dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Mate Vlašića 34, Poreč (dalje u
  tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 31. 05. 2024. godine

   

  ODLUKU

  o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč

   

  I. Glavna skupština održat će se 08.07.2024. godine u prostorijama Uprave Društva, u Poreču,
  na adresi Mate Vlašića 34, s početkom u 12:00 sati.
  II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

  Dnevni red

   

  1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja dioničara i opunomoćenika dioničara;
  2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2023. godini;
  3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini;
  4. Izvješće revizora Društva za 2023. godinu;
  5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu;
  6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
  7. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godinu;
  8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu;
  9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2023. godinu;
  10. Izbor revizora poslovanja Društva za 2024. godinu;
  11. Donošenje odluke o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja;
  12. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala;
  13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
  14. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu i o
  izmjenama članka 7. i 8. Statuta Društva.

  III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa (1 dionica=1glas) ima
  svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6
  dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 01. 07. 2024. godine.
  Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinško
  depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu
  Glavne skupštine.
  IV. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem svojih punomoćnika na temelju
  pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu
  punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
  V. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

  a) Dioničari – fizičke osobe:

  – Ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;

  b) Dioničari – pravne osobe

  – Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i
  ukupan broj dionica;

  – Preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih
  za zastupanje pravne osobe;

  – Punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne
  zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;

  – Ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je
  prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu
  osobu.

  c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

  – Ime i prezime, prebivalište i adresa, OIB punomoćnika;

  – Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i
  ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

  – U privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na
  preporučenom obrascu.

  d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:

  – Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB punomoćnika;

  – Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i
  ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

  – U privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom
  obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz
  sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno
  njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da
  je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu
  osobu.

  Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se
  mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.agrolaguna.hr.

  VI. Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama te na
  web stranici Društva www.agrolaguna.hr
  VII. Svi materijali koji se odnose na Dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju
  dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 od dana objave ove
  odluke u Narodnim novinama.
  VIII. Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog
  prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
  IX. Za točke Dnevnog reda pod brojevima 1., 2., 3., 4. i 5 se ne glasa, dok se za sve ostale točke
  dnevnog reda glasa.
  X. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke Dnevnog reda pod brojem 6., 7., 8., 9.,
  10., 11., 12., 13. i 14,:
  Prijedlozi odluka
  Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

  Ad 6.) l Usvajaju se godišnja financijska izvješća Agrolaguna d.d. za poslovnu 2023. godinu (bilanca,
  račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska
  izvješća.)
  II Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu u privitku su ove Odluke i čine njezin sastavni
  dio.
  III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  Ad 7.) l Gubitak Društva ostvaren u 2023.godini iznosi 164.828,01 EUR (sto šezdeset četiri tisuće
  osamsto dvadeset osam eura i jedan cent) i bit će pokriven iz dobiti budućih razdoblja.
  II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  Ad 8.) I Daje se razrješnica Upravi Društva, Nerini Zec, predsjednici uprave i Danijeli Kontić, članici
  uprave, kojom se odobrava rad i način na koji je vođeno Društvo u 2023. godini.
  ll Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  Ad 9.) l Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva u sastavu Jelena Potočki, Vanja Vukelić, Tina
  Mikša Brusić i Martina Lulić kojom se odobrava njihov rad u Društvu u 2023. godini.
  ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  ad 10.) l Za revizora poslovanja Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka Mazars Cinotti
  Audit d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Strojarska cesta 20., OIB: 36996600138
  ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  Ad 11.) I Društvo raspolaže s rezervama koje se mogu koristiti radi pokrića gubitaka iz prethodnih
  razdoblja u iznosu od 491.706,57 EUR (četiristo devedeset jedna tisuća sedamsto šest eura i pedeset
  sedam centi), od čega:
  (a) 391.999,29 EUR (tristo devedeset jedna tisuća devetsto devedeset devet eura i dvadeset devet
  centi ) otpada na zakonske rezerve; i
  (b) 99.707,28 EUR (devedeset devet tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) otpada na
  ostale rezerve;
  II. Na dan 31. prosinca 2023. godine, ukupni preneseni gubitak Društva iz ranijih razdoblja (zaključno
  do 31. prosinca 2023. godine) iznosi 8.605.592,77 EUR (osam milijuna šesto pet tisuća petsto
  devedeset dva eura i sedamdeset sedam centi).
  III. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 362.755,79 EUR (tristo šezdeset
  dvije tisuće sedamsto pedeset pet eura i sedamdeset devet centi) pokriva se iz zakonskih rezervi
  navedenih u točki 1. podtočki (a) ove Odluke.
  IV. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 99.707,28 EUR (devedeset devet
  tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) pokriva se iz ostalih rezervi navedenih u točki 1.
  podtočki (b) ove Odluke.

  V. Nakon pokrića akumuliranih gubitaka u skladu s prethodnim točkama ove Odluke, preostali
  akumulirani gubitci Društva iz prethodnih razdoblja iznose 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto
  četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi).
  VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  Ad 12.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet
  tisuća sto devedeset sedam eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka
  nominalnog iznosa 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi).
  II. Temeljni kapital Društva pojednostavljeno se smanjuje:
  – s iznosa od 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet tisuća sto devedeset
  sedam eura i nula centi);
  – za iznos od 18.774.327,00 EUR (osamnaest milijuna sedamsto sedamdeset četiri tisuće tristo
  dvadeset sedam eura i nula centi);
  – na iznos od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).
  III. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljen način u svrhu pokrića gubitaka Društva i
  radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala Društva.
  IV. Gubici Društva ostvareni u prethodnom razdoblju do (uključivo) 31. prosinca 2023. godine iznose
  8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi),
  i to nakon što su za pokriće gubitaka Društva potrošene sve rezerve Društva temeljem Odluke o
  korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja od dana 08. 7. 2024. godine (osmog
  srpnja dvije tisuće dvadeset četvrte) te sukladno članku 349. stavku 2. Zakona o trgovačkim
  društvima. Društvo nema zadržane dobiti.
  V. Od ukupnog iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva, iznos od 8.143.129,70 EUR (osam
  milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi) koristi se za pokriće
  gubitaka Društva iz točke IV. ove Odluke.
  VI. Iznos od 10.631.197,30 EUR (deset milijuna šesto trideset jedna tisuća sto devedeset sedam eura i
  trideset centi), koji preostaje nakon pokrića gubitaka Društva sukladno prethodnoj točki ove Odluke,
  prenosi se u rezerve kapitala Društva. Navedeni iznos unijet u rezerve kapitala je nepovratno
  ulaganje u Društvo i ne smatra se oporezivim prihodom Društva u smislu članaka 9. i 10. Pravilnika o
  porezu na dobit (NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14,
  157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21, 156/22, 156/23).
  VII. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa
  dionica s iznosa od 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi) za iznos od 321,00 EUR (tristo
  dvadeset jedan euro i nula centi), na iznos od 10,00 EUR (deset eura i nula centi).
  VIII. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR
  (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487
  (pedeset osam tisuća četiristo osamdeset sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa
  10,00 EUR (deset eura i nula centi).

  IX. Smanjenje temeljnog kapitala Društva smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u Sudski
  registar Trgovačkog suda u Pazinu.
  X. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke,
  uključujući provedbu korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala u skladu s Pravilima i Uputom
  SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo.
  Ad 13.) I. Mijenja se članak 7. Statuta Društva od dana 02.10.2023. (drugog listopada dvije tisuće
  dvadeset treće) godine na način da isti sada glasi:
  "Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset
  eura i nula centi)."
  II. Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
  "Temeljni kapital Društva podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa
  10,00 EUR (deset eura i nula centi)."
  III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.
  IV. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
  V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i potpiše pročišćeni tekst Statuta.
  Ad 14.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto
  sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 (pedeset osam tisuća četiristo osamdeset
  sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi).
  ("Postojeće dionice").
  II. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće
  osamsto sedamdeset eura i nula centi) za iznos od najviše 23.450.000,00 EUR (dvadeset tri milijuna
  četiristo pedeset tisuća eura i nula centi), na iznos od najviše 24.034.870,00 EUR (dvadeset četiri
  milijuna trideset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).
  III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove Odluke provest će se uplatom u novcu
  izdavanjem najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća), a najviše 2.345.000 (dva
  milijuna tristo četrdeset pet tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa
  10,00 EUR (deset eura i nula centi) ("Nove dionice").
  IV. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom
  Novih dionica u Republici Hrvatskoj.
  V. Nove dionice će se ponuditi isključivo postojećim dioničarima Društva, odnosno pravnim i fizičkim
  osobama koje na dan donošenja ove Odluke imaju evidentiranu najmanje jednu dionicu Društva na
  svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM
  DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb ("Postojeći dioničari").
  VI. Iznos za koji će se Nove dionice ponuditi Postojećim dioničarima, odnosno cijena za Nove dionice,
  određuje se u iznosu od 10,00 EUR (deset eura i nula centi) za jednu Novu dionicu, a što odgovara
  pojedinačnom nominalnom iznosu Novih dionica.

  VII. Upis i uplata Novih dionica provodit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih
  dionica ("Poziv na upis").
  VIII. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odrediti uvjete Poziva na upis u skladu s ovom Odlukom
  te odlučiti kada će objaviti Poziv na upis.
  IX. Ulagatelji će upisati Nove dionice pisanom izjavom – upisnicom iz članka 307. stavka 1. Zakona o
  trgovačkim društvima ("Upisnica"), koja će biti objavljena na internetskim stranicama Društva
  zajedno s Pozivom na upis.
  X. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može popuniti i poslati ili
  skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici mora navesti ime i prezime odnosno tvrtku,
  prebivalište odnosno sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, taj
  ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
  XI. Uplata Novih dionica će se vršiti na račun Društva koji će biti naveden u Pozivu na upis i u Upisnici.
  Pravodobnom uplatom smatrat će se isključivo uplate koje budu doznačene na predmetni račun
  unutar roka za uplatu predviđenog ovom Odlukom i Pozivom na upis. U slučaju da uplata pojedinog
  Postojećeg dioničara za Nove dionice ne bude pravodobna, smatrat će se da taj Postojeći dioničar
  nije niti dostavio svoju Upisnicu.
  XII. Na upis su ponuđene sve Nove dionice.
  XIII. Upis Novih dionica trajat će 14 (četrnaest) dana. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica bit će
  detaljnije određeno u Pozivu na upis.
  XIV. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim
  društvima te mogu upisati najviše onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovim udjelima u
  temeljnom kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke ("Najviši broj Novih dionica"). Najviši broj
  Novih dionica za svakog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se ukupan najveći broj Novih
  dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na dan donošenja ove Odluke, te se
  rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Društva koje odnosni Postojeći dioničar ima
  na donošenja ove Odluke, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.
  XV. Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih
  dionica, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga
  ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Navedeno pravo prenosi
  se ugovorom o ustupu (cesiji) na kojem je potpis prenositelja prava javnobilježnički ovjeren. Ako
  Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje zajedno s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći
  dioničari trebaju u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb
  ("SKDD") otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navedu njihov zajednički
  račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.
  XVI. Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica,
  smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Najviši broj Novih dionica u skladu točkom XIV. ove
  Odluke, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

  XVII. Postojeći dioničari su dužni sve Nove dionice koje upišu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka
  razdoblja upisa Novih dionica. Rok za uplatu bit će detaljnije određen u Pozivu na upis.
  XVIII. Ako do isteka razdoblja upisa Novih dionica ne bude upisan niti najmanji broj Novih dionica
  naveden u točki III. ove Odluke, smatrat će se da ponuda Novih dionica nije uspjela što će Uprava
  utvrditi posebnom odlukom najkasnije prvi radni dan nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, te
  će postupak povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom biti obustavljen.
  XIX. Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, a pod uvjetom da u
  tom razdoblju bude upisan barem najmanji broj Novih dionica naveden u točki III. ove Odluke,
  Uprava Društva utvrdit će točan broj upisanih Novih dionica i broj Novih dionica koji će biti dodijeljen
  svakom Postojećem dioničaru koji je upisao Nove dionice.
  XX. Postojećim dioničarima koji upišu Nove dionice dodijelit će se Najviši broj Novih dionica, odnosno
  onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog Postojećeg dioničara u temeljnom kapitalu
  Društva prije njegovog povećanja u skladu s ovom Odlukom. Ako tako izračunat broj Novih dionica
  koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Društvo će tom
  Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.
  XXI. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki II. ove Odluke
  ovisit će o uspješnosti ponude, odnosno o broju upisanih i uplaćenih Novih dionica. Ponuda Novih
  dionica smatrat će se uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje
  1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća) Novih dionica.
  XXII. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (i) uspješnost ponude
  Novih dionica; (ii) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (iii) točan broj Novih dionica.
  XXIII. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u
  računalnom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD (očekivana oznaka: AGLG-R-A). Svaka
  Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju
  dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog
  kapitala u sudski registar.
  XXIV. Ako ponuda Novih dionica ne bude uspješna, Društvo će vratiti postojećim dioničarima
  uplaćene iznose u roku od najviše 7 (sedam) radnih dana nakon što Uprava Društva utvrdi
  neuspješnost ponude Novih dionica u skladu s točkom XVIII. ove Odluke. U tom slučaju, Društvo neće
  snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli
  imati radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate
  na račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.
  XXV. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Postojećih dioničara, Društvo će vratiti odnosnim
  Postojećim dioničarima na broj računa koji je naveden u Upisnici najkasnije u roku od 7 (sedam)
  radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica. U tom slučaju, Društvo neće snositi
  troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli imati
  radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na
  račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.

  XXVI. Ako povećanje temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom ne bude upisano u sudski
  registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnice prestaju obvezivati
  Postojeće dioničare, a izvršene uplate za upisane Nove dionice bit će vraćene Postojećim dioničarima
  bez odlaganja uz odgovarajuću primjenu točke XXV. ove Odluke.
  XXVII. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove
  Odluke, uključujući, između ostalog, poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog
  povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu te upisa Novih dionica u
  depozitorij SKDD-a. Uprava Društva nadalje se ovlašćuje da, uz uvjete predviđene člankom 1.
  stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o
  prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja
  za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve
  njezine naknadne izmjene i dopune, te na način i u rokovima propisanima Zakonom o tržištu kapitala
  (Narodne novine, br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022), obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor
  financijskih usluga o korištenju iznimke od obveze objave prospekta u vezi s javnom ponudom Novih
  dionica.
  XXVIII. Na temelju ove Odluke, mijenja se članak 7. i članak 8. stavak 1. Statuta na način da se nakon
  izdavanja Novih dionica sukladno ovoj Odluci te rezultatima ponude Novih dionica, u članku 7.
  Statuta izmjeni iznos temeljnog kapitala Društva, a u članku 8. stavku 1. Statuta izmjeni broj dionica
  na koje je podijeljen temeljni kapital.
  XXIX. Nadzorni odbor Društva će, nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci, uskladiti
  tekst Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala (članak 7. Statuta) i broja dionica
  (članak 8. stavak 1. Statuta), s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i
  izdavanjem Novih dionica te usvojiti pročišćeni tekst Statuta.
  XXX. Izmjene Statuta sukladno ovom članku stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u
  sudski registar.
  XXXI. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.
  Obrazloženje odluka ad 11 do ad 14
  U trenutku objave ovog Poziva, ukupni kapital i rezerve na dan 31.prosinca 2023. godine iznose
  28.311.702,36 EUR. Ako se iz kapitala i rezervi izuzmu revalorizacijske rezerve u iznosu od
  8.460.798,79 EUR, ukupni kapital i rezerve iznose 19.850.903,57 EUR.
  S druge strane, Društvo ima gubitke iz prethodnih razdoblja koji na (i uključivo) dan 31. prosinca
  2023. godine iznose ukupno 8.605.592,77 EUR.
  Također, obveze Društva (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023. godine iznose ukupno
  38.271.933,49 EUR, od čega obveze za zajmove (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023.
  godine iznose 31.624.192,64 EUR.
  Od navedenog iznosa zajmova, iznos od 31.118.247,07 EUR, odnosno 98,4%, odnosi se na dugovanje
  Društva prema većinskom dioničaru FORTENOVA GRUPA d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1, OIB:
  88035992407 ("Fortenova Grupa"), po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi u postupku
  izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i dr. od dana 20. lipnja 2018. godine ("Nagodba") te zajmova za
  likvidnost. Kao što je navedeno u Izvješću neovisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja Društva

  za 2023. godinu, na dan 31. prosinca 2023. godine, Društvo ima obveze u iznosu od 16.194.760,45
  EUR prema Fortenova Grupi po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi, a koje dospijevaju u
  2024. godini i koje Društvo nije u mogućnosti u potpunosti podmiriti. Stoga se Društvo oslanja na
  kontinuiranu podršku matičnog društva u pružanju financijske potpore za nastavak poslovanja.
  Društvo na dan 31. prosinca 2023. godine ima iskazan negativni radni kapital u iznosu od 786.723,90
  EUR te je u 2023. godini ostvarilo gubitak od 164.828,01 EUR.
  Sve navedeno ukazuje na prezaduženost Društva koja je dugoročno neodrživa, zbog čega je potrebno
  provesti postupak dokapitalizacije, odnosno financijskog restrukturiranja Društva. Cilj dokapitalizacije
  i financijskog restrukturiranja je postići održivi omjer ukupnog duga i operativne dobiti (EBITDA-e).
  Slijedom navedenog, prikupljeni kapital će se prvenstveno koristiti za ispunjenje naprijed navedenih
  obveza Društva prema dioničaru Fortenova Grupi, dok će se eventualni ostatak (ako ga bude) koristiti
  za financiranje tekućeg poslovanja Društva.
  Uprava Društva smatra kako bi se predloženim načinom financijskog restrukturiranja Društva
  osigurala otplata duga prema Fortenova Grupi, čime bi se, pod pretpostavkom da se temeljni kapital
  Društva poveća do maksimalnog iznosa dokapitalizacije propisanog predloženom odlukom o
  povećanju temeljnog kapitala Društva, razina ukupnih obveza Društva smanjila za 61,3%. Time bi se
  osiguralo financijsko restrukturiranje Društva, a što bi pak omogućilo stabilan i održiv nastavak
  poslovanja Društva.
  Radi provedbe predloženog modela financijskog restrukturiranja, Glavnoj Skupštini Društva je
  predloženo donošenje odluka od ad 11 do ad 14.
  Predložena odluka o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja se predlaže radi
  djelomičnog pokrića gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja iz rezervi Društva. Navedeno ujedno
  predstavlja i preduvjet za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, u skladu s člankom 349.
  stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima.
  Svrha predloženog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala je osigurati djelomično pokriće
  akumuliranih gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima do (uključivo) 31. prosinca 2023.
  godine koji se neće pokriti iz rezervi Društva, dok će se preostali iznos za koji se pojednostavljeno
  smanjuje temeljni kapital unijeti u rezerve kapitala kako bi Društvo održalo adekvatne razine kapitala.
  Također, predloženo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala bi se provelo i radi pripreme
  Društva za povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu sukladno predloženom modelu financijskog
  restrukturiranja.
  Povećanje temeljnog kapitala društva bi se provelo upisom dionica u jednom krugu, temeljem javnog
  poziva isključivo postojećim dioničarima Društva kako je opisano u odluci ad 14, bez obveze objave
  prospekta, uz uvjete predviđene člankom 1. stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog
  parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude
  vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage
  Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve njezine naknadne izmjene i dopune.
  Vodeći računa o najboljim interesima Društva, te o financijskom restrukturiranju, stabilnom i
  održivom nastavku poslovanja Društva, Uprava i Nadzorni odbor su predložili donošenja odluka ad 11
  do ad 14.

  Agrolaguna d.d.

  Nerina Zec
  Predsjednik uprave

  Član uprave
  Danijela Kontić

   

  Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.pdf

 • ODLUKA o opozivu Odluke o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč

  Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva Agrolaguna,
  dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Mate Vlašića 34, Poreč (dalje u
  tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 31. 05. 2024. godine

   

  ODLUKU

   

  o opozivu Odluke o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč od 28.05.2024.

   

  1. Opoziva se Odluka o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč od
   28. 05. 2024., sazvana za 01. 07. 2024. s početkom u 10:00 sati u sjedištu
   Društva, za koju je poziv objavljen u Narodnim novinama Službenom listu
   Republike Hrvatske broj 64 od 29. svibnja 2024. godine.
  2. Nova Glavna skupština Društva sazvati će se u novom terminu, a Odluku o tome
   će donijeti Uprava Društva.
  3. Opoziv Odluke o sazivu Glavne skupštine od 28.05.2024. objavit će se na web stranicama Društva i na svim drugim propisanim mjestima.

   

  Agrolaguna d.d.

  Nerina Zec
  Predsjednik uprave

  Član uprave
  Danijela Kontić

 • Odluka o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč

  Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva Agrolaguna, dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Mate Vlašića 34, Poreč (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana  28. 05. 2024. godine

  ODLUKU

  o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč

  1. Glavna skupština održat će se 01.07.2024. godine u prostorijama Uprave Društva, u Poreču, na adresi Mate Vlašića 34, s početkom u 10:00 sati.
  2. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

   

  Dnevni red

   

  1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja dioničara i opunomoćenika dioničara;
  2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2023. godini;
  3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini;
  4. Izvješće revizora Društva za 2023. godinu;
  5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu;
  6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
  7. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godinu;
  8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu;
  9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2023. godinu;
  10. Izbor revizora poslovanja Društva za 2024. godinu;
  11. Donošenje odluke o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja;
  12. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala;
  13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
  14. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu i o izmjenama članka 7. i 8. Statuta Društva.

   

  • Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa (1 dionica=1glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 24.06.2024.godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
  1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
  2. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
   1. Dioničari – fizičke osobe:
    • Ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
   2. Dioničari – pravne osobe
    • Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
    • Preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
    • Punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;
   3. Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
    • Ime i prezime, prebivalište i adresa punomoćnika;
    • Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
    • U privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
   4. Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
    • Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB punomoćnika;
    • Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
    • U privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

  Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.agrolaguna.hr.

   

  1. Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama te na web stranici Društva www.agrolaguna.hr
  • Svi materijali koji se odnose na Dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 od dana objave ove odluke u Narodnim novinama.
  • Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
  1. Za točke Dnevnog reda pod brojevima 1.,2. , 3., 4. i 5 se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.
  2. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke Dnevnog reda pod brojem 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14,:

  Prijedlozi odluka

  Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

  Ad 6.) l Usvajaju se godišnja financijska izvješća Agrolaguna d.d. za poslovnu 2023. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća.)

  II Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu u privitku su ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

  III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Ad 7.) l Gubitak Društva ostvaren u 2023.godini iznosi 164.828,01 EUR (sto šezdeset četiri tisuće osamsto dvadeset osam eura i jedan cent) i bit će pokriven iz dobiti budućih razdoblja.

  II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Ad 8.) I Daje se razrješnica Upravi Društva, Nerini Zec, predsjednici uprave i Danijeli Kontić, članici uprave, kojom se odobrava rad i način na koji je vođeno Društvo u 2023. godini.

  ll Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Ad 9.) l Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva u sastavu Jelena Potočki, Vanja Vukelić, Tina Mikša Brusić i Martina Lulić kojom se odobrava njihov rad u Društvu u 2023. godini.

  ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  ad 10.) l Za revizora poslovanja Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka Mazars Cinotti Audit d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Strojarska cesta 20., OIB: 36996600138

  ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Ad 11.) I Društvo raspolaže s rezervama koje se mogu koristiti radi pokrića gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 491.706,57 EUR (četiristo devedeset jedna tisuća sedamsto šest eura i pedeset sedam centi), od čega:

  (a) 391.999,29 EUR (tristo devedeset jedna tisuća devetsto devedeset devet eura i dvadeset devet centi ) otpada na zakonske rezerve; i

  (b) 99.707,28 EUR (devedeset devet tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) otpada na ostale rezerve;

  1. Na dan 31. prosinca 2023. godine, ukupni preneseni gubitak Društva iz ranijih razdoblja (zaključno do 31. prosinca 2023. godine) iznosi 8.605.592,77 EUR (osam milijuna šesto pet tisuća petsto devedeset dva eura i sedamdeset sedam centi).

  III. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 362.755,79 EUR (tristo šezdeset dvije tisuće sedamsto pedeset pet eura i sedamdeset devet centi) pokriva se iz zakonskih rezervi navedenih u točki 1. podtočki (a) ove Odluke.

  1. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 99.707,28 EUR (devedeset devet tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) pokriva se iz ostalih rezervi navedenih u točki 1. podtočki (b) ove Odluke.
  2. Nakon pokrića akumuliranih gubitaka u skladu s prethodnim točkama ove Odluke, preostali akumulirani gubitci Društva iz prethodnih razdoblja iznose 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi).
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Ad 12.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet tisuća sto devedeset sedam eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi).

  1. Temeljni kapital Društva pojednostavljeno se smanjuje:

  – s iznosa od 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet tisuća sto devedeset sedam eura i nula centi);

  – za iznos od 18.774.327,00 EUR (osamnaest milijuna sedamsto sedamdeset četiri tisuće tristo dvadeset sedam eura i nula centi);

  – na iznos od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).

  III. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljen način u svrhu pokrića gubitaka Društva i radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala Društva.

  1. Gubici Društva ostvareni u prethodnom razdoblju do (uključivo) 31. prosinca 2023. godine iznose 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi), i to nakon što su za pokriće gubitaka Društva potrošene sve rezerve Društva temeljem Odluke o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja od dana 1. 7. 2024. godine (prvog srpnja dvije tisuće dvadeset četvrte) te sukladno članku 349. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo nema zadržane dobiti.
  2. Od ukupnog iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva, iznos od 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi) koristi se za pokriće gubitaka Društva iz točke IV. ove Odluke.
  3. Iznos od 10.631.197,30 EUR (deset milijuna šesto trideset jedna tisuća sto devedeset sedam eura i trideset centi), koji preostaje nakon pokrića gubitaka Društva sukladno prethodnoj točki ove Odluke, prenosi se u rezerve kapitala Društva. Navedeni iznos unijet u rezerve kapitala je nepovratno ulaganje u Društvo i ne smatra se oporezivim prihodom Društva u smislu članaka 9. i 10. Pravilnika o porezu na dobit (NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21, 156/22, 156/23).

  VII. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa dionica s iznosa od 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi) za iznos od 321,00 EUR (tristo dvadeset jedan euro i nula centi), na iznos od 10,00 EUR (deset eura i nula centi).

  VIII. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 (pedeset osam tisuća četiristo osamdeset sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi).

  1. Smanjenje temeljnog kapitala Društva smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
  2. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke, uključujući provedbu korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala u skladu s Pravilima i Uputom SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo.

  Ad 13.) I. Mijenja se članak 7. Statuta Društva od dana 02.10.2023. (drugog listopada dvije tisuće dvadeset treće) godine na način da isti sada glasi:

  “Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).”

  1. Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

  “Temeljni kapital Društva podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi).”

  III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
  2. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i potpiše pročišćeni tekst Statuta.

  Ad 14.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 (pedeset osam tisuća četiristo osamdeset sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi). (“Postojeće dionice”).

  1. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) za iznos od najviše 23.450.000,00 EUR (dvadeset tri milijuna četiristo pedeset tisuća eura i nula centi), na iznos od najviše 24.034.870,00 EUR (dvadeset četiri milijuna trideset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).

  III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća), a najviše 2.345.000 (dva milijuna tristo četrdeset pet tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi) (“Nove dionice”).

  1. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih dionica u Republici Hrvatskoj.
  2. Nove dionice će se ponuditi isključivo postojećim dioničarima Društva, odnosno pravnim i fizičkim osobama koje na dan donošenja ove Odluke imaju evidentiranu najmanje jednu dionicu Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb (“Postojeći dioničari”).
  3. Iznos za koji će se Nove dionice ponuditi Postojećim dioničarima, odnosno cijena za Nove dionice, određuje se u iznosu od 10,00 EUR (deset eura i nula centi) za jednu Novu dionicu, a što odgovara pojedinačnom nominalnom iznosu Novih dionica.

  VII. Upis i uplata Novih dionica provodit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih dionica (“Poziv na upis”).

  VIII. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odrediti uvjete Poziva na upis u skladu s ovom Odlukom te odlučiti kada će objaviti Poziv na upis.

  1. Ulagatelji će upisati Nove dionice pisanom izjavom – upisnicom iz članka 307. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (“Upisnica”), koja će biti objavljena na internetskim stranicama Društva zajedno s Pozivom na upis.
  2. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može popuniti i poslati ili skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici mora navesti ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, taj ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
  3. Uplata Novih dionica će se vršiti na račun Društva koji će biti naveden u Pozivu na upis i u Upisnici. Pravodobnom uplatom smatrat će se isključivo uplate koje budu doznačene na predmetni račun unutar roka za uplatu predviđenog ovom Odlukom i Pozivom na upis. U slučaju da uplata pojedinog Postojećeg dioničara za Nove dionice ne bude pravodobna, smatrat će se da taj Postojeći dioničar nije niti dostavio svoju Upisnicu.

  XII. Na upis su ponuđene sve Nove dionice.

  XIII. Upis Novih dionica trajat će 14 (četrnaest) dana. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica bit će detaljnije određeno u Pozivu na upis.

  XIV. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima te mogu upisati najviše onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovim udjelima u temeljnom kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke (“Najviši broj Novih dionica”). Najviši broj Novih dionica za svakog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se ukupan najveći broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na dan donošenja ove Odluke, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Društva koje odnosni Postojeći dioničar ima na donošenja ove Odluke, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

  1. Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih dionica, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Navedeno pravo prenosi se ugovorom o ustupu (cesiji) na kojem je potpis prenositelja prava javnobilježnički ovjeren. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje zajedno s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb (“SKDD”) otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navedu njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.

  XVI. Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica, smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Najviši broj Novih dionica u skladu točkom XIV. ove Odluke, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

  XVII. Postojeći dioničari su dužni sve Nove dionice koje upišu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica. Rok za uplatu bit će detaljnije određen u Pozivu na upis.

  XVIII. Ako do isteka razdoblja upisa Novih dionica ne bude upisan niti najmanji broj Novih dionica naveden u točki III. ove Odluke, smatrat će se da ponuda Novih dionica nije uspjela što će Uprava utvrditi posebnom odlukom najkasnije prvi radni dan nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, te će postupak povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom biti obustavljen.

  XIX. Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, a pod uvjetom da u tom razdoblju bude upisan barem najmanji broj Novih dionica naveden u točki III. ove Odluke, Uprava Društva utvrdit će točan broj upisanih Novih dionica i broj Novih dionica koji će biti dodijeljen svakom Postojećem dioničaru koji je upisao Nove dionice.

  1. Postojećim dioničarima koji upišu Nove dionice dodijelit će se Najviši broj Novih dionica, odnosno onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog Postojećeg dioničara u temeljnom kapitalu Društva prije njegovog povećanja u skladu s ovom Odlukom. Ako tako izračunat broj Novih dionica koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Društvo će tom Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.

  XXI. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki II. ove Odluke ovisit će o uspješnosti ponude, odnosno o broju upisanih i uplaćenih Novih dionica. Ponuda Novih dionica smatrat će se uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća) Novih dionica.

  XXII. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (i) uspješnost ponude Novih dionica; (ii) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (iii) točan broj Novih dionica.

  XXIII. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD (očekivana oznaka: AGLG-R-A). Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

  XXIV. Ako ponuda Novih dionica ne bude uspješna, Društvo će vratiti postojećim dioničarima uplaćene iznose u roku od najviše 7 (sedam) radnih dana nakon što Uprava Društva utvrdi neuspješnost ponude Novih dionica u skladu s točkom XVIII. ove Odluke. U tom slučaju, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.

  XXV. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Postojećih dioničara, Društvo će vratiti odnosnim Postojećim dioničarima na broj računa koji je naveden u Upisnici najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica. U tom slučaju, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.

  XXVI. Ako povećanje temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnice prestaju obvezivati Postojeće dioničare, a izvršene uplate za upisane Nove dionice bit će vraćene Postojećim dioničarima bez odlaganja uz odgovarajuću primjenu točke XXV. ove Odluke.

  XXVII. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog, poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu te upisa Novih dionica u depozitorij SKDD-a. Uprava Društva nadalje se ovlašćuje da, uz uvjete predviđene člankom 1. stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve njezine naknadne izmjene i dopune, te na način i u rokovima propisanima Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022), obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o korištenju iznimke od obveze objave prospekta u vezi s javnom ponudom Novih dionica.

  XXVIII. Na temelju ove Odluke, mijenja se članak 7. i članak 8. stavak 1. Statuta na način da se nakon izdavanja Novih dionica sukladno ovoj Odluci te rezultatima ponude Novih dionica, u članku 7. Statuta izmjeni iznos temeljnog kapitala Društva, a u članku 8. stavku 1. Statuta izmjeni broj dionica na koje je podijeljen temeljni kapital.

  XXIX. Nadzorni odbor Društva će, nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci, uskladiti tekst Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala (članak 7. Statuta) i broja dionica (članak 8. stavak 1. Statuta), s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem Novih dionica te usvojiti pročišćeni tekst Statuta.

  XXX. Izmjene Statuta sukladno ovom članku stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u sudski registar.

  XXXI. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

  Obrazloženje odluka ad 11 do ad 14

   

  U trenutku objave ovog Poziva, ukupni kapital i rezerve na dan 31.prosinca 2023. godine iznose 28.311.702,36 EUR. Ako se iz kapitala i rezervi izuzmu revalorizacijske rezerve u iznosu od 8.460.798,79 EUR, ukupni kapital i rezerve iznose 19.850.903,57 EUR.

   

  S druge strane, Društvo ima gubitke iz prethodnih razdoblja koji na (i uključivo) dan 31. prosinca 2023. godine iznose ukupno 8.605.592,77 EUR.

   

  Također, obveze Društva (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023. godine iznose ukupno 38.271.933,49 EUR, od čega obveze za zajmove (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 31.624.192,64 EUR.

   

  Od navedenog iznosa zajmova, iznos od 31.118.247,07 EUR, odnosno 98,4%, odnosi se na dugovanje Društva prema većinskom dioničaru FORTENOVA GRUPA d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 88035992407 (“Fortenova Grupa”), po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi u postupku izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i dr. od dana 20. lipnja 2018. godine (“Nagodba”) te zajmova za likvidnost. Kao što je navedeno u Izvješću neovisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja Društva za 2023. godinu, na dan 31. prosinca 2023. godine, Društvo ima obveze u iznosu od 16.194.760,45 EUR prema Fortenova Grupi po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi, a koje dospijevaju u 2024. godini i koje Društvo nije u mogućnosti u potpunosti podmiriti. Stoga se Društvo oslanja na kontinuiranu podršku matičnog društva u pružanju financijske potpore za nastavak poslovanja. Društvo na dan 31. prosinca 2023. godine ima iskazan negativni radni kapital u iznosu od 786.723,90 EUR te je u 2023. godini ostvarilo gubitak od 164.828,01 EUR.

  Sve navedeno ukazuje na prezaduženost Društva koja je dugoročno neodrživa, zbog čega je potrebno provesti postupak dokapitalizacije, odnosno financijskog restrukturiranja Društva. Cilj dokapitalizacije i financijskog restrukturiranja je postići održivi omjer ukupnog duga i operativne dobiti (EBITDA-e).

   

  Slijedom navedenog, prikupljeni kapital će se prvenstveno koristiti za ispunjenje naprijed navedenih obveza Društva prema dioničaru Fortenova Grupi, dok će se eventualni ostatak (ako ga bude) koristiti za financiranje tekućeg poslovanja Društva.

   

  Uprava Društva smatra kako bi se predloženim načinom financijskog restrukturiranja Društva osigurala otplata duga prema Fortenova Grupi, čime bi se, pod pretpostavkom da se temeljni kapital Društva poveća do maksimalnog iznosa dokapitalizacije propisanog predloženom odlukom o povećanju temeljnog kapitala Društva, razina ukupnih obveza Društva smanjila za 61,3%. Time bi se osiguralo financijsko restrukturiranje Društva, a što bi pak omogućilo stabilan i održiv nastavak poslovanja Društva.

   

  Radi provedbe predloženog modela financijskog restrukturiranja, Glavnoj Skupštini Društva je predloženo donošenje odluka od ad 11 do ad 14.

   

  Predložena odluka o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja se predlaže radi djelomičnog pokrića gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja iz rezervi Društva. Navedeno ujedno predstavlja i preduvjet za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, u skladu s člankom 349. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima.

   

  Svrha predloženog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala je osigurati djelomično pokriće akumuliranih gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima do (uključivo) 31. prosinca 2023. godine koji se neće pokriti iz rezervi Društva, dok će se preostali iznos za koji se pojednostavljeno smanjuje temeljni kapital unijeti u rezerve kapitala kako bi Društvo održalo adekvatne razine kapitala.

   

  Također, predloženo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala bi se provelo i radi pripreme Društva za povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu sukladno predloženom modelu financijskog restrukturiranja.

   

  Povećanje temeljnog kapitala društva bi se provelo upisom dionica u jednom krugu, temeljem javnog poziva isključivo postojećim dioničarima Društva (kako je opisano u odluci ad 14, bez obveze objave prospekta, uz uvjete predviđene člankom 1. stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve njezine naknadne izmjene i dopune.

   

  Vodeći računa o najboljim interesima Društva, te o financijskom restrukturiranju, stabilnom i održivom nastavku poslovanja Društva, Uprava i Nadzorni odbor su predložili donošenja odluka ad 11 do ad 14.

   

  Agrolaguna d.d.

   

   

  Nerina Zec

  Predsjednik uprave

   

   

  Član uprave

  Danijela Kontić

   

 • Istarski ovčji sir Špin najbolji je sir na svijetu u svojoj kategoriji

  Zlatna medalja i trofej za najbolji ovčji sir stigla je s natjecanja International cheese & dairy awards 2023 održanog u Velikoj Britaniji

   

  Istarski ovčji sir Špin iz Agrolagune najbolji je sir na svijetu u kategoriji tvrdih ovčjih sireva. Potvrdile su to zlatna medalja i trofej za najbolji ovčji sir u toj kategoriji koje je dobio na natjecanju International cheese & dairy awards 2023 održanom u Velikoj Britaniji.

   

  Riječ je o natjecanju koje predstavlja najveću svjetsku platformu za promociju proizvođača sira i mliječnih proizvoda, koja svake godine dobije više od 5.500 uzoraka sireva iz cijeloga svijeta. Stoga ovo svjetsko priznanje potvrđuje da su istarski sirevi zaista dio elitne svjetske skupine najboljih u klasi.

   

   

  „Ovaj sir je jedan od gastronomskih bisera Istre, a njegova zaštićena oznaka izvornosti najbolje prezentira posebnost njegove strukture i okusa. Trofej je velika nagrada za cijeli tim uključen u proizvodni proces i dokazuje da se naporan rad uvijek isplati. Čim je izašao na tržište ovaj je sir dobio svoje vjerne kupce, a u međuvremenu je potvrdio svoju vrhunsku kvalitetu i nizom međunarodnih priznanja, od kojih nam je ovo posebno drago“ – kaže Krunoslav Salaj, voditelj u sirani Špin.

   

  Zadovoljstvo ne krije ni Nerina Zec, predsjednica Uprave Agrolagune koja ponavlja važnost kontinuiteta nagrada i priznanja koje kompanija dobiva za svoje sireve, vina i ulja. „To potvrđuje da su usmjerenost na kvalitetu, njegovanje tradicije i uvažavanje izvornosti pravi smjer za razvoj naših brendova. Iznimno nam je drago kad kvalitetu, ovoga puta ovčjeg sira, prepoznaju eminentni svjetski stručnjaci, no još nam je važnije što izborom naših proizvoda za svoju trpezu to potvrđuju naši kupci. Među njima je i sve više inozemnih kupaca koji posebno cijene autohtonost i kvalitetu vrhunskih domaćih proizvoda za koje se Agrolaguna specijalizirala“ – kaže Nerina Zec.

   

   

  Sirevi u sirani Špin proizvode se tradicionalnim načinom proizvodnje koji zahtijeva puno ručnog rada, od pripreme proizvodnje do zrenja sireva. Mlijeku se ne oduzima masnoća i ne dodaju se nikakvi aditivi pa su sirevi uvijek jedinstvenog okusa. Istarski sirevi Špin proizvode se isključivo od svježeg mlijeka čiju kvalitetu kontinuirano nadzire tim Agrolaguninih stručnjaka, a godišnje se na tržište plasira više od 300 tona tvrdih sireva vrhunske kvalitete koji su svojim pakiranjima prilagođeni potrebama potrošača. Istarski sirevi Špin mogu se kupiti u svim bolje opskrbljenim maloprodajnim lancima.

 • Malvazija Istarska Festigia okrunila se zlatom na prestižnom natjecanju u Londonu

  Vina porečkog proizvođača su osvojila ukupno pet medalja čime je potvrđen status Agrolagune kao vodećeg proizvođača vina u Hrvatskoj

   

  Ukupno pet medalja – zlato, srebro i tri bronce osvojila su vina Agrolagune na nedavno održanom prestižnom natjecanju London Wine Competition. Zlatnu medalju je osvojila svježa Malvazija Istarska Festigia 2022, srebro je dobio Cabernet Sauvignon Festigia 2020, dok su Castello Festigia 2020, pjenušac Vina Laguna Perla Rose i Vina Laguna Terra Rossa 2021 nagrađena broncom.

  Natjecanje u Londonu je privuklo brojne vrhunske proizvođače vina iz različitih zemalja i regija pa je u konkurenciji za ocjenjivanje sudjelovalo čak 1.300 vina iz više od 32 zemlje svijeta. Vina su ocjenjivana na temelju tri kriterija: kvalitete, vrijednosti i dizajna boce, a dodijeljene su zlatne, srebrne i brončane medalje najboljim vinima u svakoj kategoriji. Osim toga, dodijeljena je i nagrada za najbolji vinogradarski teritorij.

  „Ovo je već druga zlatna medalja za svježu Malvaziju Istarsku Festigiu koja se pozlatila i na nedavno održanom Vinistrinom ocjenjivanju malvazija ‘Svijet malvazija’. Posebno nas raduje činjenica da su kvalitetu naše malvazije prepoznali međunarodni enološki eksperti na tako cijenjenom natjecanju u Velikoj Britaniji. Upravo zato smo iznimno ponosni na ovaj uspjeh i na cijeli naš tim koji je radio marljivo i strastveno kako bismo proizveli vino vrhunske kvalitete“, izjavio je Josip Barišić, direktor vinarstva i proizvodnje u Agrolaguni.

  Malvazija Festigia, koja se odlikuje sočnim okusom, svježim voćnim notama te mineralnošću, osvojila je dodatne bodove za svoju novu, redizajniranu etiketu koja se ističe po motivu vile i mozaika – isječku s freske iz porečke Eufrazijeve bazilike, simbolu područja iz kojeg dolazi.

  “Osim okusa i kvalitete, dizajn boce također igra važnu ulogu u postizanju uspjeha i prepoznatljivosti vina na tržištu. Prošle godine smo započeli s projektom redizajna etiketa linije vrhunskih vina, izdvojivši ih u poseban brand Festigia. Uspjeli smo promijeniti izgled ove serije vina zadržavajući osnovne elemente njihove dosadašnje prepoznatljivosti. Tako je ova zlatna medalja dokaz kvalitete i našeg dizajna i brendiranja, a cijeli je tim pokazao kako vina pretvaramo u zlato” – komentirala je Mia Vukdragović, voditeljica marketinga Agrolagune.

 • U Poreču otvorena nova Agrolagunina trgovina i kušaonica – taste&shop Festigia

  Poreč, 31. ožujka 2023. – Danas je u Poreču na adresi Mate Vlašića 34, otvorena nova Agrolagunina kušaonica i trgovina istarskih sireva, maslinovih ulja i vina. Riječ je o novom kreativnom konceptu taste&shop Festigia kojim Agrolaguna obogaćuje ponudu eno-gastro turizma u Istri, a na čijem su otvorenju bili Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, Sotiris Yannopoulos, izvršni direktor Fortenova grupe za Poslovno područje prehrana, Nerina Zec, predsjednica Uprave Agrolagune, Loris Peršurić, gradonačelnik Grada Poreča i Boris Miletić, župan Istarske županije.

   

   

  Novootvoreni prostor svojim će kupcima i posjetiteljima nuditi veliki izbor vrhunskih vina Festigia i Vina Laguna, Ol Istria maslinovih ulja i istarskih sireva Špin. U kušaonici će se organizirati tematske večeri te edukacije o vinu, ulju i siru. Gosti i kupci će prilikom konzumacije biti upoznati i s cjelokupnim procesom i iskustvom stvaranja Agrolaguninih vrhunskih proizvoda. Cilj je da ova trgovina i kušaonica ujedno bude i omiljeno mjesto okupljanja svih gurmana koji cijene autohtone istarske proizvode.

   

   

  „Cjelovita obnova ovog objekta važan je dio transformacije Agrolagune u modernog proizvođača vina, ulja i sira, što je promjena koju Fortenova grupa podržava organizacijski i investicijski. Kvalitetu naših proizvoda potvrđuju brojne međunarodne nagrade, a imajući u vidu turistički potencijal regije, s ovim novim konceptom radimo iskorak i u prezentaciji jer je turizam, kao što je važan za razvoj Istre, jednako važan i kao poluga razvoja Agrolagune. Želja nam je da kušaonica, ali i neki drugi dijelovi kompanije poput vinograda ili podruma, postanu nezaobilazna točka turističke ponude ovoga kraja. Na taj način kompanija potvrđuje svoju odgovornost prema okruženju – daje doprinos izgradnji modernog destinacijskog turizma, a ujedno razvija i partnerski odnos s lokalnom zajednicom.“– rekao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, prilikom otvorenja nove trgovine i kušaonice.

   

   

  Nerina Zec, predsjednica Uprave Agrolagune naglasila je povodom otvorenja: „Ovaj novi koncept za nas predstavlja veliku priliku da našim dugogodišnjim i novim kupcima pokažemo koliko znanja, iskustva i stručnosti ulažemo u proizvodnju visokokvalitetnih, lokalnih istarskih proizvoda. Naša nova kušaonica i trgovina Festigia nudi jedinstveno iskustvo kupnje i degustacije, koje će svim kupcima i posjetiteljima omogućiti da se još više približe istarskoj kulturi.“

  Boris Miletić, župan Istarske županije na otvorenju se osvrnuo na važnost promicanja istarskih proizvoda i eno-gastronomske ponude županije: „Puno je asocijacija koje se vežu uz Istru, a jedna od njih je svakako vino i naša cjelokupna eno-gastronomska ponuda, koja je ujedno drugi motiv dolaska gostiju u naše krajeve. Kvaliteta je danas presudna jer smo kao regija premali da bi konkurirali masovnom proizvodnjom i zato je, u svemu što radimo, naše opredjeljenje izvrsnost. Istarska županija je ponosna na sva dostignuća naših poljoprivrednika i poduzetnika koji svojim radom i trudom doprinose promociji brenda Istra, a među kojima je i Agrolaguna. Čestitam vam na otvorenju nove kušaonice!“

   

   

  Loris Peršurić, gradonačelnik Grada Poreča također je pozdravio otvorenje nove Agrolagunine kušaonice i trgovine: „Svaki grad bio bi ponosan da u svojim redovima ima jednog ovako velikog proizvođača, ali ne samo velikog već i kvalitetnog. Maslinovo ulje, sir, vino, sve proizvodi obilježeni nagradama za izvrsnost. Zato čestitam da ste danas odlučili otvoriti novu kušaonicu i butigu, jer to vaši proizvodi i zaslužuju. Vjerujem da će ova butiga brzo postati omiljeno mjesto za sve one koji žele okus Poreča i Istre ponijeti sa sobom. Čestitam cijelom kolektivu koji stvara ove proizvode i puno uspjeha želim u daljnjem poslovanju.“

  Dugogodišnja tradicija Agrolagune povezuje moderan pristup i kvalitetu lokalnih proizvoda; vrhunskih vina sa 630 hektara vlastitih vinograda, ekstra djevičanskih maslinovih ulja s više od 65.000 stabala maslina te tvrdih sireva proizvedenih isključivo od svježeg domaćeg mlijeka s hrvatskih farmi. Radi se o vrhunskim proizvodima o čijoj kvaliteti najbolje govore brojne nagrade osvojene na prestižnim domaćim i svjetskim natjecanjima, a upravo će nova trgovina i kušaonica taste&shop Festigia omogućiti i njihovo bolje predstavljanje i promociju.

 • Istarski sir Špin je najbolji tvrdi ovčji sir na svijetu

  Istarska Agrolaguna ima najbolji sir na svijetu u kategoriji tvrdih ovčjih sireva. Njezin
  Istarski ovčji sir Špin osvojio je zlato na prestižnom natjecanju International cheese & amp;
  dairy awards u Velikoj Britaniji, a osim ovčjeg sira , u svojim su kategorijama briljirali i
  Istarski miješani sir Špin u orahovom lišću i Istarski kravlji sir Špin s tartufima s
  osvojenom srebrnom i brončanom medaljom.
  International cheese & dairy awards je najveća svjetska platforma za promociju
  svjetskih proizvođača sira i mliječnih proizvoda, koja svake godine privlači više od
  5.500 uzoraka sireva iz cijeloga svijeta. U svakoj kategoriji proglašena su tri najbolja
  sira na svijetu pa se tako Agrolaguna iz Velike Britanije vraća s tri svjetska priznanja
  koja potvrđuju da su istarski sirevi dio elitne skupine koju obilježava 125 godina stara
  tradicija najboljih u klasi.
  „Posebno nas raduje što se s ovog prestižnog natjecanja vraćamo sa zlatnom
  medaljom za Istarski ovčji sir Špin. Upravo je ovaj sir jedan od gastronomskih bisera
  Istre, za koji je dodijeljena zaštićena oznaka izvornosti kako bi se tržištu i
  potrošačima najbolje prezentirala posebnost njegove strukture i okusa. Ovo priznanje
  je velika nagrada za sve uključene u proizvodni proces i dokaz kako se naporan rad
  uvijek na kraju isplati. Za ovaj uspjeh zaslužni su znanje i posvećenost u cijelom
  procesu proizvodnje, od mlijeka do sira. Možemo se pohvaliti da sve sireve
  proizvodimo isključivo od domaćeg mlijeka, a mlijeko za ovčji sir proizvodimo na
  vlastitoj farmi sa 750 ovaca koja se nalazi u neposrednoj blizini sirane. Time
  postižemo visoku kvalitetu i autentični okus sira što su prepoznali i stručni
  ocjenjivači“, istaknuo je Krunoslav Salaj, voditelj u sirani Špin.
  Nerina Zec, predsjednica Uprave Agrolagune, naglasila je: „U zadnjih nekoliko
  godina osvojili smo pregršt značajnih međunarodnih nagrada za naše sireve, ulja i
  vina. Sve dobivene nagrade i priznanja potvrđuju da je usmjerenost na kvalitetu,
  njegovanje tradicije i uvažavanje izvornosti pravi smjer za razvoj naših brendova
  Špin, Ol Istria, Vina Laguna i Festigia. Iznimna nam je čast što je kvaliteta naših
  proizvoda prepoznata od strane eminentnih svjetskih stručnjaka, a još važnije je što
  potrošači sve više cijene vrhunske domaće i izvorne proizvode za koje smo se mi
  specijalizirali i u njih ulažemo sve naše znanje i dugogodišnje iskustvo.“
  Sirana Špin potpuno je posvećena tradicionalnom načinu proizvodnje koji zahtijeva
  puno ručnog rada, od pripreme proizvodnje do zrenja sireva. To znači da se mlijeku
  ne oduzima masnoća i ne rade nikakve korekcije aditivima tako da su sirevi uvijek
  jedinstvenog okusa. Istarski sirevi Špin proizvode se isključivo od svježeg mlijeka
  čiju kvalitetu kontinuirano nadzire tim Agrolaguninih stručnjaka. Istarske sireve Špin možete kupiti u svim bolje opskrbljenim maloprodajnim lancima.

 • Istarski sir Špin drugi na svijetu

  Istarska Agrolaguna sa svojim ovčjim sirom Špin osvojila je drugo mjesto na svjetskom ocjenjivanju sireva World cheese awards. Osim ovčjeg sira briljirali su i kravlji sir Špin i Istarski miješani sir Špin, koji su u svojim kategorijama osvojili brončane medalje. Saznaj više