Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva Agrolaguna,
dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Mate Vlašića 34, Poreč (dalje u
tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 31. 05. 2024. godine

 

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva Agrolaguna d.d. Poreč

 

I. Glavna skupština održat će se 08.07.2024. godine u prostorijama Uprave Društva, u Poreču,
na adresi Mate Vlašića 34, s početkom u 12:00 sati.
II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red

 

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2023. godini;
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini;
4. Izvješće revizora Društva za 2023. godinu;
5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2023. godinu;
10. Izbor revizora poslovanja Društva za 2024. godinu;
11. Donošenje odluke o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja;
12. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala;
13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
14. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu i o
izmjenama članka 7. i 8. Statuta Društva.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa (1 dionica=1glas) ima
svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6
dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 01. 07. 2024. godine.
Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinško
depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu
Glavne skupštine.
IV. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem svojih punomoćnika na temelju
pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu
punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
V. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) Dioničari – fizičke osobe:

– Ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;

b) Dioničari – pravne osobe

– Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i
ukupan broj dionica;

– Preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih
za zastupanje pravne osobe;

– Punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne
zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;

– Ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je
prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu
osobu.

c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

– Ime i prezime, prebivalište i adresa, OIB punomoćnika;

– Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i
ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

– U privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na
preporučenom obrascu.

d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:

– Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB punomoćnika;

– Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa u SKDD-u i
ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

– U privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom
obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz
sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno
njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da
je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu
osobu.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se
mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.agrolaguna.hr.

VI. Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama te na
web stranici Društva www.agrolaguna.hr
VII. Svi materijali koji se odnose na Dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju
dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 od dana objave ove
odluke u Narodnim novinama.
VIII. Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog
prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
IX. Za točke Dnevnog reda pod brojevima 1., 2., 3., 4. i 5 se ne glasa, dok se za sve ostale točke
dnevnog reda glasa.
X. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke Dnevnog reda pod brojem 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 12., 13. i 14,:
Prijedlozi odluka
Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 6.) l Usvajaju se godišnja financijska izvješća Agrolaguna d.d. za poslovnu 2023. godinu (bilanca,
račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska
izvješća.)
II Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu u privitku su ove Odluke i čine njezin sastavni
dio.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 7.) l Gubitak Društva ostvaren u 2023.godini iznosi 164.828,01 EUR (sto šezdeset četiri tisuće
osamsto dvadeset osam eura i jedan cent) i bit će pokriven iz dobiti budućih razdoblja.
II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 8.) I Daje se razrješnica Upravi Društva, Nerini Zec, predsjednici uprave i Danijeli Kontić, članici
uprave, kojom se odobrava rad i način na koji je vođeno Društvo u 2023. godini.
ll Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 9.) l Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva u sastavu Jelena Potočki, Vanja Vukelić, Tina
Mikša Brusić i Martina Lulić kojom se odobrava njihov rad u Društvu u 2023. godini.
ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 10.) l Za revizora poslovanja Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka Mazars Cinotti
Audit d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Strojarska cesta 20., OIB: 36996600138
ll Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 11.) I Društvo raspolaže s rezervama koje se mogu koristiti radi pokrića gubitaka iz prethodnih
razdoblja u iznosu od 491.706,57 EUR (četiristo devedeset jedna tisuća sedamsto šest eura i pedeset
sedam centi), od čega:
(a) 391.999,29 EUR (tristo devedeset jedna tisuća devetsto devedeset devet eura i dvadeset devet
centi ) otpada na zakonske rezerve; i
(b) 99.707,28 EUR (devedeset devet tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) otpada na
ostale rezerve;
II. Na dan 31. prosinca 2023. godine, ukupni preneseni gubitak Društva iz ranijih razdoblja (zaključno
do 31. prosinca 2023. godine) iznosi 8.605.592,77 EUR (osam milijuna šesto pet tisuća petsto
devedeset dva eura i sedamdeset sedam centi).
III. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 362.755,79 EUR (tristo šezdeset
dvije tisuće sedamsto pedeset pet eura i sedamdeset devet centi) pokriva se iz zakonskih rezervi
navedenih u točki 1. podtočki (a) ove Odluke.
IV. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 99.707,28 EUR (devedeset devet
tisuća sedamsto sedam eura i dvadeset osam centi) pokriva se iz ostalih rezervi navedenih u točki 1.
podtočki (b) ove Odluke.

V. Nakon pokrića akumuliranih gubitaka u skladu s prethodnim točkama ove Odluke, preostali
akumulirani gubitci Društva iz prethodnih razdoblja iznose 8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto
četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi).
VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 12.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet
tisuća sto devedeset sedam eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka
nominalnog iznosa 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi).
II. Temeljni kapital Društva pojednostavljeno se smanjuje:
– s iznosa od 19.359.197,00 EUR (devetnaest milijuna tristo pedeset devet tisuća sto devedeset
sedam eura i nula centi);
– za iznos od 18.774.327,00 EUR (osamnaest milijuna sedamsto sedamdeset četiri tisuće tristo
dvadeset sedam eura i nula centi);
– na iznos od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).
III. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljen način u svrhu pokrića gubitaka Društva i
radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala Društva.
IV. Gubici Društva ostvareni u prethodnom razdoblju do (uključivo) 31. prosinca 2023. godine iznose
8.143.129,70 EUR (osam milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi),
i to nakon što su za pokriće gubitaka Društva potrošene sve rezerve Društva temeljem Odluke o
korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja od dana 08. 7. 2024. godine (osmog
srpnja dvije tisuće dvadeset četvrte) te sukladno članku 349. stavku 2. Zakona o trgovačkim
društvima. Društvo nema zadržane dobiti.
V. Od ukupnog iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva, iznos od 8.143.129,70 EUR (osam
milijuna sto četrdeset tri tisuće sto dvadeset devet eura i sedamdeset centi) koristi se za pokriće
gubitaka Društva iz točke IV. ove Odluke.
VI. Iznos od 10.631.197,30 EUR (deset milijuna šesto trideset jedna tisuća sto devedeset sedam eura i
trideset centi), koji preostaje nakon pokrića gubitaka Društva sukladno prethodnoj točki ove Odluke,
prenosi se u rezerve kapitala Društva. Navedeni iznos unijet u rezerve kapitala je nepovratno
ulaganje u Društvo i ne smatra se oporezivim prihodom Društva u smislu članaka 9. i 10. Pravilnika o
porezu na dobit (NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14,
157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21, 156/22, 156/23).
VII. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa
dionica s iznosa od 331,00 EUR (tristo trideset jedan euro i nula centi) za iznos od 321,00 EUR (tristo
dvadeset jedan euro i nula centi), na iznos od 10,00 EUR (deset eura i nula centi).
VIII. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR
(petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487
(pedeset osam tisuća četiristo osamdeset sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa
10,00 EUR (deset eura i nula centi).

IX. Smanjenje temeljnog kapitala Društva smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u Sudski
registar Trgovačkog suda u Pazinu.
X. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke,
uključujući provedbu korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala u skladu s Pravilima i Uputom
SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo.
Ad 13.) I. Mijenja se članak 7. Statuta Društva od dana 02.10.2023. (drugog listopada dvije tisuće
dvadeset treće) godine na način da isti sada glasi:
"Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto sedamdeset
eura i nula centi)."
II. Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
"Temeljni kapital Društva podijeljen je na 58.487 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa
10,00 EUR (deset eura i nula centi)."
III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i potpiše pročišćeni tekst Statuta.
Ad 14.) I. Temeljni kapital Društva iznosi 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće osamsto
sedamdeset eura i nula centi) i podijeljen je na 58.487 (pedeset osam tisuća četiristo osamdeset
sedam) redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (deset eura i nula centi).
("Postojeće dionice").
II. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 584.870,00 EUR (petsto osamdeset četiri tisuće
osamsto sedamdeset eura i nula centi) za iznos od najviše 23.450.000,00 EUR (dvadeset tri milijuna
četiristo pedeset tisuća eura i nula centi), na iznos od najviše 24.034.870,00 EUR (dvadeset četiri
milijuna trideset četiri tisuće osamsto sedamdeset eura i nula centi).
III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove Odluke provest će se uplatom u novcu
izdavanjem najmanje 1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća), a najviše 2.345.000 (dva
milijuna tristo četrdeset pet tisuća) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa
10,00 EUR (deset eura i nula centi) ("Nove dionice").
IV. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom
Novih dionica u Republici Hrvatskoj.
V. Nove dionice će se ponuditi isključivo postojećim dioničarima Društva, odnosno pravnim i fizičkim
osobama koje na dan donošenja ove Odluke imaju evidentiranu najmanje jednu dionicu Društva na
svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM
DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb ("Postojeći dioničari").
VI. Iznos za koji će se Nove dionice ponuditi Postojećim dioničarima, odnosno cijena za Nove dionice,
određuje se u iznosu od 10,00 EUR (deset eura i nula centi) za jednu Novu dionicu, a što odgovara
pojedinačnom nominalnom iznosu Novih dionica.

VII. Upis i uplata Novih dionica provodit će se na način određen u javnom pozivu za upis Novih
dionica ("Poziv na upis").
VIII. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odrediti uvjete Poziva na upis u skladu s ovom Odlukom
te odlučiti kada će objaviti Poziv na upis.
IX. Ulagatelji će upisati Nove dionice pisanom izjavom – upisnicom iz članka 307. stavka 1. Zakona o
trgovačkim društvima ("Upisnica"), koja će biti objavljena na internetskim stranicama Društva
zajedno s Pozivom na upis.
X. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može popuniti i poslati ili
skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici mora navesti ime i prezime odnosno tvrtku,
prebivalište odnosno sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, taj
ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
XI. Uplata Novih dionica će se vršiti na račun Društva koji će biti naveden u Pozivu na upis i u Upisnici.
Pravodobnom uplatom smatrat će se isključivo uplate koje budu doznačene na predmetni račun
unutar roka za uplatu predviđenog ovom Odlukom i Pozivom na upis. U slučaju da uplata pojedinog
Postojećeg dioničara za Nove dionice ne bude pravodobna, smatrat će se da taj Postojeći dioničar
nije niti dostavio svoju Upisnicu.
XII. Na upis su ponuđene sve Nove dionice.
XIII. Upis Novih dionica trajat će 14 (četrnaest) dana. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica bit će
detaljnije određeno u Pozivu na upis.
XIV. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim
društvima te mogu upisati najviše onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovim udjelima u
temeljnom kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke ("Najviši broj Novih dionica"). Najviši broj
Novih dionica za svakog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se ukupan najveći broj Novih
dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na dan donošenja ove Odluke, te se
rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Društva koje odnosni Postojeći dioničar ima
na donošenja ove Odluke, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.
XV. Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih
dionica, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga
ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Navedeno pravo prenosi
se ugovorom o ustupu (cesiji) na kojem je potpis prenositelja prava javnobilježnički ovjeren. Ako
Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje zajedno s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći
dioničari trebaju u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo, Zagreb
("SKDD") otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navedu njihov zajednički
račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.
XVI. Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica,
smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Najviši broj Novih dionica u skladu točkom XIV. ove
Odluke, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

XVII. Postojeći dioničari su dužni sve Nove dionice koje upišu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka
razdoblja upisa Novih dionica. Rok za uplatu bit će detaljnije određen u Pozivu na upis.
XVIII. Ako do isteka razdoblja upisa Novih dionica ne bude upisan niti najmanji broj Novih dionica
naveden u točki III. ove Odluke, smatrat će se da ponuda Novih dionica nije uspjela što će Uprava
utvrditi posebnom odlukom najkasnije prvi radni dan nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, te
će postupak povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom biti obustavljen.
XIX. Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica, a pod uvjetom da u
tom razdoblju bude upisan barem najmanji broj Novih dionica naveden u točki III. ove Odluke,
Uprava Društva utvrdit će točan broj upisanih Novih dionica i broj Novih dionica koji će biti dodijeljen
svakom Postojećem dioničaru koji je upisao Nove dionice.
XX. Postojećim dioničarima koji upišu Nove dionice dodijelit će se Najviši broj Novih dionica, odnosno
onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog Postojećeg dioničara u temeljnom kapitalu
Društva prije njegovog povećanja u skladu s ovom Odlukom. Ako tako izračunat broj Novih dionica
koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Društvo će tom
Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.
XXI. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki II. ove Odluke
ovisit će o uspješnosti ponude, odnosno o broju upisanih i uplaćenih Novih dionica. Ponuda Novih
dionica smatrat će se uspješnom ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje
1.950.000 (jedan milijun devetsto pedeset tisuća) Novih dionica.
XXII. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (i) uspješnost ponude
Novih dionica; (ii) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (iii) točan broj Novih dionica.
XXIII. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u
računalnom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD (očekivana oznaka: AGLG-R-A). Svaka
Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju
dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog
kapitala u sudski registar.
XXIV. Ako ponuda Novih dionica ne bude uspješna, Društvo će vratiti postojećim dioničarima
uplaćene iznose u roku od najviše 7 (sedam) radnih dana nakon što Uprava Društva utvrdi
neuspješnost ponude Novih dionica u skladu s točkom XVIII. ove Odluke. U tom slučaju, Društvo neće
snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli
imati radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate
na račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.
XXV. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Postojećih dioničara, Društvo će vratiti odnosnim
Postojećim dioničarima na broj računa koji je naveden u Upisnici najkasnije u roku od 7 (sedam)
radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica. U tom slučaju, Društvo neće snositi
troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Postojeći dioničari imali ili mogli imati
radi izvršenja transakcije niti će Postojećim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na
račun Društva do trenutka povrata Postojećim dioničarima.

XXVI. Ako povećanje temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom ne bude upisano u sudski
registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnice prestaju obvezivati
Postojeće dioničare, a izvršene uplate za upisane Nove dionice bit će vraćene Postojećim dioničarima
bez odlaganja uz odgovarajuću primjenu točke XXV. ove Odluke.
XXVII. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove
Odluke, uključujući, između ostalog, poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog
povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu te upisa Novih dionica u
depozitorij SKDD-a. Uprava Društva nadalje se ovlašćuje da, uz uvjete predviđene člankom 1.
stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o
prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja
za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve
njezine naknadne izmjene i dopune, te na način i u rokovima propisanima Zakonom o tržištu kapitala
(Narodne novine, br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022), obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor
financijskih usluga o korištenju iznimke od obveze objave prospekta u vezi s javnom ponudom Novih
dionica.
XXVIII. Na temelju ove Odluke, mijenja se članak 7. i članak 8. stavak 1. Statuta na način da se nakon
izdavanja Novih dionica sukladno ovoj Odluci te rezultatima ponude Novih dionica, u članku 7.
Statuta izmjeni iznos temeljnog kapitala Društva, a u članku 8. stavku 1. Statuta izmjeni broj dionica
na koje je podijeljen temeljni kapital.
XXIX. Nadzorni odbor Društva će, nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci, uskladiti
tekst Statuta Društva u odredbama o visini temeljnog kapitala (članak 7. Statuta) i broja dionica
(članak 8. stavak 1. Statuta), s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i
izdavanjem Novih dionica te usvojiti pročišćeni tekst Statuta.
XXX. Izmjene Statuta sukladno ovom članku stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u
sudski registar.
XXXI. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.
Obrazloženje odluka ad 11 do ad 14
U trenutku objave ovog Poziva, ukupni kapital i rezerve na dan 31.prosinca 2023. godine iznose
28.311.702,36 EUR. Ako se iz kapitala i rezervi izuzmu revalorizacijske rezerve u iznosu od
8.460.798,79 EUR, ukupni kapital i rezerve iznose 19.850.903,57 EUR.
S druge strane, Društvo ima gubitke iz prethodnih razdoblja koji na (i uključivo) dan 31. prosinca
2023. godine iznose ukupno 8.605.592,77 EUR.
Također, obveze Društva (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023. godine iznose ukupno
38.271.933,49 EUR, od čega obveze za zajmove (kratkoročne i dugoročne) na dan 31. prosinca 2023.
godine iznose 31.624.192,64 EUR.
Od navedenog iznosa zajmova, iznos od 31.118.247,07 EUR, odnosno 98,4%, odnosi se na dugovanje
Društva prema većinskom dioničaru FORTENOVA GRUPA d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1, OIB:
88035992407 ("Fortenova Grupa"), po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi u postupku
izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i dr. od dana 20. lipnja 2018. godine ("Nagodba") te zajmova za
likvidnost. Kao što je navedeno u Izvješću neovisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja Društva

za 2023. godinu, na dan 31. prosinca 2023. godine, Društvo ima obveze u iznosu od 16.194.760,45
EUR prema Fortenova Grupi po osnovi reinstaliranog duga sukladno Nagodbi, a koje dospijevaju u
2024. godini i koje Društvo nije u mogućnosti u potpunosti podmiriti. Stoga se Društvo oslanja na
kontinuiranu podršku matičnog društva u pružanju financijske potpore za nastavak poslovanja.
Društvo na dan 31. prosinca 2023. godine ima iskazan negativni radni kapital u iznosu od 786.723,90
EUR te je u 2023. godini ostvarilo gubitak od 164.828,01 EUR.
Sve navedeno ukazuje na prezaduženost Društva koja je dugoročno neodrživa, zbog čega je potrebno
provesti postupak dokapitalizacije, odnosno financijskog restrukturiranja Društva. Cilj dokapitalizacije
i financijskog restrukturiranja je postići održivi omjer ukupnog duga i operativne dobiti (EBITDA-e).
Slijedom navedenog, prikupljeni kapital će se prvenstveno koristiti za ispunjenje naprijed navedenih
obveza Društva prema dioničaru Fortenova Grupi, dok će se eventualni ostatak (ako ga bude) koristiti
za financiranje tekućeg poslovanja Društva.
Uprava Društva smatra kako bi se predloženim načinom financijskog restrukturiranja Društva
osigurala otplata duga prema Fortenova Grupi, čime bi se, pod pretpostavkom da se temeljni kapital
Društva poveća do maksimalnog iznosa dokapitalizacije propisanog predloženom odlukom o
povećanju temeljnog kapitala Društva, razina ukupnih obveza Društva smanjila za 61,3%. Time bi se
osiguralo financijsko restrukturiranje Društva, a što bi pak omogućilo stabilan i održiv nastavak
poslovanja Društva.
Radi provedbe predloženog modela financijskog restrukturiranja, Glavnoj Skupštini Društva je
predloženo donošenje odluka od ad 11 do ad 14.
Predložena odluka o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja se predlaže radi
djelomičnog pokrića gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja iz rezervi Društva. Navedeno ujedno
predstavlja i preduvjet za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, u skladu s člankom 349.
stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima.
Svrha predloženog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala je osigurati djelomično pokriće
akumuliranih gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima do (uključivo) 31. prosinca 2023.
godine koji se neće pokriti iz rezervi Društva, dok će se preostali iznos za koji se pojednostavljeno
smanjuje temeljni kapital unijeti u rezerve kapitala kako bi Društvo održalo adekvatne razine kapitala.
Također, predloženo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala bi se provelo i radi pripreme
Društva za povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu sukladno predloženom modelu financijskog
restrukturiranja.
Povećanje temeljnog kapitala društva bi se provelo upisom dionica u jednom krugu, temeljem javnog
poziva isključivo postojećim dioničarima Društva kako je opisano u odluci ad 14, bez obveze objave
prospekta, uz uvjete predviđene člankom 1. stavkom 4. točkom a. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog
parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude
vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage
Direktive 2003/71/EZ, uključujući i sve njezine naknadne izmjene i dopune.
Vodeći računa o najboljim interesima Društva, te o financijskom restrukturiranju, stabilnom i
održivom nastavku poslovanja Društva, Uprava i Nadzorni odbor su predložili donošenja odluka ad 11
do ad 14.

Agrolaguna d.d.

Nerina Zec
Predsjednik uprave

Član uprave
Danijela Kontić

 

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.pdf

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)